بداند ... نداند

سه‌شنبه 15 مرداد 1387 11:46 نویسنده: فرشته ایرانی چاپ

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
 آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند
 آنکس نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
 آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهــر بماند

                   
 درکشورما وضع چنین است بدانید:

            
آنکس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
 آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گوری بتپاند
 آنکس که نداند و بداند که نداند
با پــارتی و پــول ، خر خویش براند
 آنکس که نداند و نداند که نداند
بر پست ریاست ، ابدالدهر بماند