آدم و حوا

جمعه 29 شهریور 1387 20:13 نویسنده: فرشته ایرانی چاپ

یه انگلیسی، یه فرانسوی و یه ایرانی داشتن به زندگی آدم و حوا توی بهشت نگاه میکردن که

              

انگلیسیه میگه: چه سکوتی، چه احترامی... من مطمئنم که اینا انگلیسیند ...

فرانسویه میگه: اینا هم لباس نپوشیدن و هم زیبا... حتماً فرانسویند ...

ایرانیه میگه: نه لباسی...، نه خونه ای...! فقط یک سیب برای خوردن!!! تازه، فکر میکنن توی بهشتن !!! اینا صد درصد ایرانی هستند