پنجم دیماه

پنج‌شنبه 6 دی 1386 12:39 نویسنده: فرشته ایرانی چاپ

پنجم دیماه را به خاطر بسپار که روزی است متفاوت با روزهای دیگر. این روز را به خاطر بسپار چرا که دستی نابخرد آینه دار خرد و اندیشه اشوزرتشت مهر اسپنتان را به کام مرگ کشید. پنجم دیماه را به یاد بسپار که زرتشت پیام آور خرد و آشتی به جرم خرد ورزی و دوست داشتن جهان و هر چه در اوست جان باخت.....

اشوزرتشت نخستین پیامبر یکتاپرستی جهان خداوند را اهورا مزدا نامید "اهورا" به معنی هستی بخش و "مز" بزرگ و "دا" به معنی خرد و دانش. حکیم فرزانه فردوسی توس این واژه را اینگونه در پیشانی کتاب هود آورده است:"به نام خداوند جان و خرد"... (روزنامه امرداد)